Personas datu apstrādes politika

1. Vispārīgi noteikumi

Šī personas datu apstrādes un personas datu konfidencialitātes politika (turpmāk – Politika) darbojas attiecībā uz visu informāciju, kuru SIA Vilki books var iegūt par lietotāju laikā, kad pēdējais izmanto tīmekļa vietni http://vilkibooks.com un nosaka SIA Vilki Books (turpmāk – Operators) personas datu apstrādes kārtību un pasākumus personas datu drošības nodrošināšanai.

Operators par savu svarīgāko mērķi un nosacījumu savas darbības īstenošanai izvirza personas un pilsoņa tiesību un brīvību ievērošanu viņa personas datu apstrādē, tai skaitā tiesību uz privāto dzīvi, personīgo un ģimenes noslēpumu neaizskaramību.

2. Politikā izmantojamie pamatjēdzieni

Automatizēta personas datu apstrāde – personas datu apstrāde, izmantojot datortehnoloģiju;

Personas datu bloķēšana – personas datu apstrādes pagaidu izbeigšana (izņemot gadījumus, kad apstrāde nepieciešama personas datu precizēšanai);

Tīmekļa vietne – grafisko un informatīvo materiālu, kā arī datorprogrammu un datu bāžu komplekss, kas nodrošina to pieejamību pieejamību internetā tīmekļa vietnē http://vilkibooks.com;

Personas datu informācijas sistēma – personas datu kopums, kas atrodas datu bāzēs un nodrošina to informācijas tehnoloģiju un tehnisko līdzekļu apstrādi; 

Personas datu depersonalizācija – darbības, kuru rezultātā bez papildu informācijas izmantošanas nav iespējams noteikt personas datu piederību konkrētam personas datu subjektam; 

Personas datu apstrāde – jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas tiek veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, tostarp vākšana, reģistrēšana, sistematizēšana, uzkrāšana, uzglabāšana, precizēšana (atjaunināšana, maiņa), ieguve, izmantošana, nodošana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizācija, bloķēšana, dzēšana, personas datu iznīcināšana; 

Operators – valsts iestāde, pašvaldības iestāde, juridiska persona vai fiziska persona, neatkarīgi vai kopā ar citām personām, kas organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamie personas dati, ar personas datiem veiktās darbības (operācijas);

Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai identificējamu tīmekļa vietnes http://vilkibooks.com Lietotāju; 

Lietotājs – jebkurš tīmekļa vietnes http://vilkibooks.com apmeklētājs; 

Personas datu sniegšana – darbības, kuru mērķis ir izpaust personas datus noteiktai personai vai noteiktam personu lokam;

Personas datu izplatīšana – darbības, kuru mērķis ir personas datu izpaušana nenoteiktam personu lokam (personas datu nodošana) vai neierobežota personu skaita iepazīšanās ar personas datiem, tai skaitā personas datu izpaušana plašsaziņas līdzekļos, informācijas ievietošana informāciju un telekomunikāciju tīklos vai jebkādā citā veidā piekļuves personas datiem nodrošināšana;

Personas datu pārrobežu nodošana – personas datu nosūtīšana uz ārvalsts teritoriju ārvalsts varas iestādei, ārvalsts fiziskai vai ārvalsts juridiskai personai;

Personas datu iznīcināšana – jebkādas darbības, kuru rezultātā personas dati tiek neatgriezeniski iznīcināti bez iespējas atjaunot personas datu saturu personas datu informācijas sistēmā un (vai) kuru rezultātā tiek iznīcināti personas datu materiālie nesēji.

3. Operators var apstrādāt sekojošus Lietotāja personas datus:

  • Uzvārds, vārds, tēva vārds;
  • Elektroniskā adrese;
  • Telefona numurs;
  • Preces piegādes adrese;

Tāpat, Tīmekļa vietnē ar tādu interneta statistikas pakalpojumu sniedzēju starpniecību kā (Yandex Metrika, Google Analytics un citi), tiek apkopoti un apstrādāti anonīmie dati par apmeklētājiem (tostarp sīkfaili);

Iepriekš minētie dati, turpmāk tekstā – Politikas,  apvienoti vienā jēdzienā – Personas dati.

4. Personas datu apstrādes mērķi

Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir Lietotāja informēšana nosūtot attiecīgus e-pastus; piekļuves Lietotājam Tīmekļa vietnē esošajiem pakalpojumiem, informācijai un/vai materiāliem nodrošināšana; pasūtījumu piegādes pakalpojuma īstenošana.

Tāpat, Operatoram ir tiesības nosūtīt Lietotājam paziņojumus par jauniem produktiem un pakalpojumiem, īpašajiem piedāvājumiem un dažādiem pasākumiem. Lietotājs vienmēr var atteikties no informatīvo ziņojumu saņemšanas, nosūtot Operatoram e-pastu uz info@vilkibooks.com ar norādi “Atteikums saņemt paziņojumus par jauniem produktiem, pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem”. 

Lietotāju anonimizētie dati, kas savākti, ar interneta statistikas pakalpojumu sniedzēju starpniecību, tiek izmantoti, lai apkopotu informāciju par Lietotāju darbībām Tīmekļa vietnē, uzlabotu Tīmekļa vietnes darbību un saturu. 

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Operators apstrādā Lietotāja personas datus tikai gadījumā, ja Lietotājs tos ir patstāvīgi norādījis un/vai nosūtījis Operatoram ar speciālo veidlapu starpniecību, kas atrodamas Tīmekļa vietnē http://vilkibooks.com. Aizpildot attiecīgās veidlapas un/vai nosūtot savus personas datus Operatoram, Lietotājs pauž savu piekrišanu šai Politikai. 

Operators apstrādā anonimizētus datus par Lietotāju gadījumā, ja tas ir atļauts Lietotāja pārlūka iestatījumos (ir iespējota sīkdatņu glabāšana un JavaScript tehnoloģijas izmantošana).

6. Personas datu vākšanas, glabāšanas, nodošanas un cita veida apstrādes kārtība

Personas datu drošība, ko apstrādā Operators tiek nodrošināta, īstenojot juridiskos, organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nepieciešami, lai pilnībā ievērotu spēkā esošās tiesību aktu prasības personas datu aizsardzības jomā. 

Operators nodrošina personas datu drošību un veic visus iespējamos pasākumus, kas izslēdz nepilnvarotu personu piekļuvi personas datiem.

Lietotāja personas dati nekad un nekādos apstākļos netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams spēkā esošo normatīvo aktu izpildei.

Gadījumā, ja personas datos tiek konstatētas neprecizitātes, Lietotājs var tos patstāvīgi atjaunot, nosūtot Operatoram paziņojumu uz Operatora e-pasta adresi info@vilkibooks.com ar norādi “Personas datu aktualizācija”. 

Personas datu apstrādes termiņš ir neierobežots. Lietotājs var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot Operatoram attiecīgu ziņojumu uz Operatora e-pasta adresi info@vilkibooks.com ar norādi “Piekrišanas personas datu apstrādei atsaukšana”. 

7. Personas datu pārrobežu pārsūtīšana

Operatoram ir pienākums pirms šādas nosūtīšanas sākuma pārliecināties, ka ārvalsts, uz kuras teritoriju ir paredzēta personas datu pārsūtīšana, nodrošina atbilstošu personas datu subjektu tiesību aizsardzību.

Personas datu pārrobežu nosūtīšana uz ārvalsts teritorijām, kas neatbilst iepriekš minētajām prasībām, var tikt veikta vienīgi tad, ja ir saņemta personas datu subjekta rakstiska piekrišana viņa personas datu pārrobežu pārsūtīšanai un/vai tāda līguma izpilde, kura puse ir personas datu subjekts.

8. Nobeiguma noteikumi

Sazinoties ar Operatoru pa e-pastu info@vilkibooks.com, Lietotājs var saņemt jebkādus skaidrojumus par interesējošajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar viņa personas datu apstrādi.

Šajā dokumentā tiks atspoguļotas visas Operatora veiktās izmaiņas personas datu apstrādes politikā. Politika ir spēkā neierobežotu laiku, līdz tās aizstāšanai ar jaunu versiju. 

Pašreizējā Politikas versija ir brīvi pieejama interneta vietnē http://vilkibooks.com/politika